Obligacje to najpewniejszy sposobów inwestowania kapitału

Inwestowanie w obligacje skarbowe

Popularne sposoby inwestowania w dzisiejszych czasach, to przede wszystkim akcje i obligacje. Doświadczeni inwestorzy decydują się najczęściej na to drugie rozwiązanie, uznając, że dane papiery wartościowe są dla nich korzystniejsze. Wyróżniają się w głównej mierze większą pewnością zysku. A by móc inwestować bez strat, warto poznać kilka szczegółów.

Czym są obligacje skarbowe

Zanim ktokolwiek zabierze się za inwestowanie w obligacje skarbowe, powinien w pierwszej kolejności dowiedzieć się, czym tak naprawdę one są. Obligacje to dłużne papiery wartościowe, które emituje Skarb Państwa. To on pożycza pieniądze na wydatki budżetowe, a następnie oddaje gotówkę wraz z naliczonymi odsetkami. Jest to więc pewna inwestycja. Nie ma ryzyka kradzieży dokumentu obligacji, ani podobnych zdarzeń, które mogłyby w jakiś sposób wstrzymać wypłacenie gotówki, czy jej stratę. Oprocentowanie obligacji może być zmienne lub stałe, a rynek obligacji dzieli się na detaliczny oraz hurtowy.

Obligacje na rynku detalicznym

Chcąc kupić detaliczne obligacje, inwestorzy mogą to uczynić w PKO Banku Polskim, Domu Maklerskim PKO Banku Polskiego, a także przez Internet oraz dzwoniąc pod konkretny numer telefonu, który można znaleźć w Internecie. Za obligacje można płacić gotówką lub przelewem. Chcąc nabyć obligacje detaliczne, nie trzeba być posiadaczem rachunku papierów wartościowych. Posiadacz danej obligacji otrzymuje dokument świadczący o jej nabyciu. Może również poprosić o nieco dokładniejszy dokument, tak zwane świadectwo depozytowe, wskazujące na to, iż to on jest właścicielem danej obligacji.

Obligacje na rynku detalicznym, można podzielić na:

  • Obligacje oszczędnościowe – które sprzedawane są na rynku pierwotnym. Cena sprzedaży jest stała. Nabywcami mogą być osoby fizyczne, dokładnie rezydenci i nierezydenci. Wśród nich, wyróżnia się obligacje dwuletnie, czteroletnie, dziesięcioletnie.
  • Obligacje rynkowe – sprzedawane są po dziennej cenie sprzedaży, którą określają wyspecjalizowane wzory. Nabywać je mogą tak samo osoby wymienione przy obligacjach oszczędnościowych, a dodatkową mogą to być również osoby prawne i jednostki organizacyjne, które nie dysponują osobowością prawną. Nie uwzględnia się tu instytucji finansowych. Wyróżnia się tu obligacje trzyletnie i pięcioletnie.

Obligacje hurtowe

Obligacje tego rodzaju sprzedawane są na specjalnych przetargach, które organizuje Minister Finansów. Na rynku pierwotnym kupują je podmioty finansowe, które robią to w celu dalszej odsprzedaży. W przypadku rynku wtórnego, nabywcami obligacji są rezydenci i nierezydenci, a konkretnie osoby fizyczne i prawne, a także spółki, które nie posiadają osobowości prawnej. Emisja obligacji hurtowych odbywa się jako obligacje zerokuponowe, o stałej lub zmiennej stopie procentowej oraz indeksowane. Aby zapoznać się z listami emisyjnymi dla obligacji hurtowych, wystarczy zajrzeć na stronę internetową Ministerstwa Finansów, gdzie wszystko jest dokładnie wyszczególnione.

Obligacje – co powinien wiedzieć inwestor

Obligacje to coraz częściej wybierany papier wartościowy, służący inwestowaniu. Inwestują w ten sposób nie tylko nasi krajowi inwestorzy, ale i zagraniczni. Obligacje przewidują pewny zysk, a to zdecydowanie kusi. Dzięki temu zainteresowanych danymi papierami jest coraz więcej.

Co to takiego obligacje?

Zanim ktokolwiek zacznie inwestować w obligacje, musi dowiedzieć się co to za papiery wartościowe i jak wygląda zysk. W momencie emisji obligacji, emitent zobowiązany jest do wypłacenia gotówki wraz z odsetkami. Świadczenie to może być w formie pieniężnej, ale niekoniecznie. Aby czuć się nieco pewniej w danym temacie, warto odpowiedzieć sobie na pytanie:

Czym są świadczenia pieniężne?

Świadczeniem pieniężnym nazywamy oprocentowanie, które wypłacane jest w ustalonym czasie w tak zwanych kuponach odsetkowych. Wartość danego kuponu jest dość zróżnicowana, uzależniona od kosztu pieniądza na rynku międzynarodowym. Jednym z rodzajów obligacji są obligacje zerokuponowe. W tym przypadku nie ma wypłat odsetkowych. Świadczenie pieniężne to także przychód z inwestycji. Chodzi tu o obligacje przychodowe.

A świadczenia niepieniężne?

Świadczenia niepieniężne to chociażby prawo zamiany na konkretną liczbę akcji emitenta. W tej sytuacji zamiast pieniędzy, właściciel obligacji otrzymuje akcje. Trzeba tylko pamiętać o tym, iż te mogą różnić się wartością. Doświadczeni inwestorzy jednak wiedzą co w takiej sytuacji zrobić, a mają przede wszystkim w świadomości fakt, iż w ten sposób zyskają na tym jeszcze więcej.

Przed rozpoczęciem inwestycji w tego rodzaju papiery wartościowe, warto dowiedzieć się również jakie są formy obligacji. Otóż obligacja, a w zasadzie jej dokument, zawiera cały szereg niezbędnych danych. Każdy kto już miał okazję inwestować w obligacje, bardzo dobrze wie jakie dane widnieją na takim dokumencie. Wszyscy, którzy mają to jeszcze przed sobą, zapewne niebawem dowiedzą się wszystkiego co w danej kwestii istotne.

Obligacje z reguły przybierają formę dokumentu w postaci materialnej bądź nie. Emituje się je na podstawie tak zwanej ustawy o obligacjach. Wówczas emitentami mogą być:

  • przedsiębiorstwa działające jako spółki kapitałowe,
  • banki,
  • domy maklerskie,
  • gminy oraz powity, a także województwa.

Środek pozyskania finansowania

Środki finansowe które pochodzą z emisji obligacji, muszą być wykorzystane w zakresie uwzględnionym w warunkach danej emisji. Inwestorzy emisję obligacji traktują jako formę pozyskania pieniędzy, aczkolwiek zdecydowanie wygodniejszym i korzystniejszym sposobem niż w przypadku kredytu. Emisja obligacji z reguły wyróżnia mnóstwo zalet, które niewątpliwie warto poznać, przed podjęciem ostatecznej decyzji, w sprawie rozpoczęcia konkretnych inwestycji.

W pierwszej kolejności odpowiadając sobie na kilka istotnych pytań, teraz można już spokojnie przejść do sedna sprawy. W tym miejscu warto wspomnieć, jak inwestować w obligacje.

Otóż obligacje to doskonały i jeden z najpewniejszych sposobów inwestowania kapitału. Zanim to jednak nastąpi, jeszcze przed podjęciem ostatecznej decyzji w sprawie inwestowania w obligacje przedsiębiorstw, warto się im nieco przyjrzeć. Chodzi tu o to, aby sprawdzić, czy przedsiębiorstwo prawidłowo funkcjonuje, czy nie ma żadnych problemów szczególnie finansowych i tak dalej. Dlatego jeżeli ktoś niespecjalnie orientuje się w temacie obligacji, a tym bardziej inwestowania w obligacje, nie powinien angażować się w dane przedsięwzięcie.

 

Ryzyko inwestowania w obligacje

Inwestowanie niesie za sobą pewne ryzyko. Dobrze jest znać wszystkie narzędzia finansowe proponowane przez rynek i wybrać dla siebie najlepsze. Jedną z bezpieczniejszych form oszczędzania są obligacje, które jednak również niosą za sobą pewne ryzyko – rozróżnia się kilka rodzajów zagrożeń inwestycyjnych. Ryzyko kredytowe jest stricte związane z przyszłą kondycją finansową emitenta (w przypadku obligacji najczęściej jest to państwo). Pojawia się zapytanie: czy emitent w przyszłości będzie w stanie regulować swoje zobowiązania? Ryzyko wcześniejszego wykupu jest opcją wcześniejszego wykupu długu przez emitenta. Ryzyko walutowe jest oczywiście zależne od kursów walut w których owe obligacje zostały nabyte (w przypadku instrumentu denominowanego w walucie obcej). Kolejne ryzyko, reinwestowania ma związek z niepewnością wysokości stopy procentowej (inwestowanie odsetek z obligacji). Ryzyko stopy procentowej odnosi się do ryzyka inflacji. Istnieje pewna zależność: przy wzroście stóp procentowych ceny obligacji spadają (przy opcji wcześniejszej sprzedaży ponoszona zostaje strata). Ostatni rodzaj ryzyka odnosi się do sytuacji politycznej i międzynarodowej danego państwa. Jest to ściśle związane z sytuacja gospodarczą państwa (inflacja), ale swój wydźwięk mają również inne aspekty polityki (jak choćby sytuacja międzynarodowa). Na koniec należy dodać, że inwestowanie w obligacje generuje trzy rodzaje zysków. Jest to dochód z reinwestycji odsetek, tzw. odsetki kuponowe oraz zyski kapitałowe.