Inwestycje z zyskiem. Dowiedz się w co inwestować swoje pieniądze.

Kontrolowane ryzyko inwestycyjne sposobem na szybki zysk

Inwestowanie własnego kapitału wymaga wcześniejszego przygotowania. Koniecznością jest zapoznanie się z rodzajami inwestycji, panującymi zasadami oraz specjalnym językiem.

Z racji tego, że końcowym celem jest pomnożenie pierwotnego kapitału, inwestor musi być świadom występowania ryzyka inwestycyjnego. Obracając swoim kapitałem może wiele zyskać, ale i stracić. Zasada mówi, że im większe ryzyko, tym większy zysk do osiągnięcia. Duże doświadczenie, pozwala na oszacowanie ryzyka poszczególnych inwestycji.

Bezpieczne inwestycje bez ryzyka

Na grupę tę składają się produkty bankowe oferowane przez Państwo oraz różnego rodzaju fundusze inwestycyjne. To, co wyróżnia je od pozostałych, to wysokie bezpieczeństwo, a co za tym idzie małe ryzyko straty kapitału. Do tej grupy wlicza się:

Lokata – Odrębne konto bankowe, stricte nastawione na zysk oraz bezpieczne zdeponowanie nadwyżki finansowej. Nad ich zabezpieczeniem czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny. Podczas trwania lokaty, bank dowolnie obraca powierzoną sumą pieniędzy. Zazwyczaj wykorzystywana jest do udzielania kredytów. Wraz z upływem terminu, bank oddaje całą kwotę klientowi, wzbogaconą o naliczone odsetki, stanowiące zysk z lokaty. W zależności od oferty bankowej, istnieje także możliwość automatycznego wznowienia jej, na okres równy poprzedniej transakcji. Osiągnięte wówczas odsetki ulegają kapitalizacji. Okres dostępności lokaty opiewa między dniami a latami. W przypadku wcześniejszego wypłacenia środków finansowych z lokaty, istnieje możliwość utraty naliczonych odsetek. W zależności od banku, można otworzyć lokatę o stałym, bądź zmiennym oprocentowaniu. Funkcjonuje wiele form lokat, do których zaliczyć można między innymi: lokatę terminową, negocjowalną, progresywną oraz połączoną z odrębnym dobrem danej instytucji.

Rachunek Oszczędnościowy – Rodzaj rachunku bankowego, nazywanego również kontem oszczędnościowym. Za każdym razem, nastawiony jest na gromadzenie dóbr pieniężnych w oparciu o terminową umowę. Nieodzownym wymogiem jest sporządzenie jej na piśmie oraz podpisanie przez obie strony – klienta oraz bank. W odróżnieniu od lokat bankowych, klient w każdym momencie może wybrać z rachunku określoną kwotę pieniędzy. Pomimo dużej elastyczności, klient nie traci przy nagłemu wypłaceniu dóbr pieniężnych, naliczonych dotychczas odsetek. Rachunki oszczędnościowe posiadają zmienną stopę procentową. Owe oprocentowanie w tym przypadku jest niższe, aniżeli na rachunkach bieżących. Jego wysokość bywa również uzależniona od kwoty pieniędzy umieszczonych na koncie. Rachunki oszczędnościowe przeznaczone są dla osób fizycznych. Samo otwarcie oraz prowadzenie owego rachunku jest zazwyczaj wolne od dodatkowych opłat i kosztów. Nad bezpieczeństwem zgromadzonych pieniędzy czuwa Bankowy Fundusz Gwarancyjny.

Obligacje – Papiery wartościowe, będące instrumentem finansowym świadczą o zawarciu umowy pożyczkowej, zawartej na z góry określony przedział czasowy. W przypadku obligacji, emitent wystawiający obligacje, staje się dłużnikiem obligatariusza, posiadającego owe obligacje. Wykupienie ich łączy się z wzbogaceniem danej sumy pieniędzy o dodatkowe odsetki. Wyróżnić można trzy rodzaje obligacji. Pierwsze to, znane na rynku kapitałowym, obligacje skarbowe. Te najbardziej powszechne papiery wartościowe wydawane są przez Skarb Państwa. Kolejne to obligacje gminne, bądź komunalne, emitowane przez samorządy terytorialne. Do trzeciego rodzaju obligacji, zalicza się obligacje podmiotów prawnych, czyli przedsiębiorstw, innymi słowy – obligacje korporacyjne. Obligacje mogą opiewać o stałe, bądź też zmienne oprocentowanie. Ich terminowość obejmuje wiele wariantów. Zalicza się tutaj zarówno obligacje roczne, dwuletnie, jak i chociażby dziesięcioletnie. Funkcjonuje również wystawianie obligacji stałych – wieczystych.

Fundusz Rynku Pieniężnego – Charakteryzuje go przede wszystkim inwestowanie w bezpieczne instrumenty rynku pieniężnego – papiery wartościowe. Zaliczane do nich są na przykład krótkoterminowe bony skarbowe. Pod uwagę bierze się również obligacje zmierzające do wygaśnięcia w przeciągu jednego roku, bony komercyjne sprawdzonych przedsiębiorstw, czy też pewne lokaty bankowe. Fundusze rynku pieniężnego uważane są za najbardziej bezpieczne spośród wszystkich funduszy. Niekorzystne wahania są tutaj bardzo małe, wręcz znikome. Istotne jest także to, że stopa zwrotu powinna być wyższa, aniżeli wysokość oprocentowania lokat. Owy fundusz stanowi tym samym niejako alternatywę dla lokat bankowych. Charakterystyczne dla pieniężnych funduszy inwestycyjnych jest stałe, lecz bardzo powolne pomnażanie wniesionego kapitału. Na korzyść tych inwestycji wpływa również fakt, iż występowanie strat praktycznie nie istnieje.

Fundusz Obligacji – Nie rzadko nazywany również funduszem papierów dłużnych. Jak nazwa wskazuje, instrumentami rynku pieniężnego są tutaj wyłącznie papiery wartościowe dłużne, o stałym dochodzie. Zalicza się do nich na przykład: obligacje skarbowe, czy bony. Zainteresowani nie stronią również od instrumentów dłużnych, których emitowaniem zajmują się przedsiębiorstwa, jak i organizacje samorządowe. Nie jest tutaj istotna terminowość wykupu. Owy fundusz inwestycyjny zajmuje się przede wszystkim pozyskiwaniem obligacji, w tym także korporacyjnych. Charakteryzuje go mały zysk, ale i równie niewielkie straty. Rentowność owych obligacji zależy przede wszystkim od zmian w stopach procentowych. Wraz ze wzrostem tych ostatnich, wartość obligacji spada. Równocześnie wraz z dłuższą terminowością wykupu, wzrasta prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka, spowodowanego możliwością zmiany stóp procentowych. Niemniej jednak im większe ryzyko, tym bardziej imponujący zysk.

Struktury z Gwarancją Kapitału – Stanowią swojego rodzaju alternatywę w formach oszczędzania. Ich największa zaletą jest fakt, iż stwarzają ponadprzeciętne zyski, których nie można pozyskać z pozostałych możliwości. Wraz z dużym zyskiem, pod ochroną pozostaje kapitał, który uprzednio został zainwestowany. By mogło dojść do owego zysku, konieczna jest inwestycja pieniędzy w tak zwane obligacje zerokuponowe. To, co je charakteryzuje to fakt, iż pozbawione są naliczania odsetek. Ponadto cena nominalna przewyższa ich cenę emisyjną. Pomimo małego zainteresowania ową formą, Skarb Państwa regularnie emituje owe obligacje zerokuponowe.

Kolejną grupę form inwestowania stanowią instrumenty finansowe umiarkowanego ryzyka. Charakteryzuje je nieco większy zysk, niemniej jednak pojawia się tutaj małe ryzyko. Część z nich stanowi inwestycję w obligacje oraz bony skarbowe. Pojawia się również zainteresowanie akcjami. Zalicza się tutaj dwa rodzaje funduszów:

Fundusz Stabilnego Wzrostu – Fundusz inwestycyjny, który nie jest stricte nastawiony na bezpieczne instrumenty finansowe. Pod uwagę bierze się tutaj przede wszystkim skarbowe papiery dłużne, takie jak bony skarbowe oraz obligacje. Istotne jednak są również korzystne akcje, podobnie jak w przypadku funduszu zrównoważonego, który także można spotkać w owej grupie średniego ryzyka. Fundusz stabilnego wzrostu ma niejako mieszany charakter. Można w nim spotkać się z giełdowymi akcjami, ale również papierami wierzycielskimi. Głównym zamysłem owego funduszu jest to, by dochody obligacji pokrywały straty, które wiążą się z ryzykiem inwestycyjnym. W związku z tym ryzyko straty jest stosunkowo rzadkie.

Fundusz Zrównoważony – Ten mieszany rodzaj funduszu inwestycyjnego nastawiony jest na inwestowanie w instrumenty finansowe takie jak: akcje spółek giełdowych oraz obligacje Skarbu Państwa i bony skarbowe. Owe zróżnicowanie pod tym względem przyczynia się niejako do zmniejszenia wystąpienia niekorzystnej straty. Z wielu spekulacji wynika, że wraz z dłuższym okresem trwania funduszu, ryzyko straty procentowej automatycznie maleje. Co więcej, są bezpieczniejsza, aniżeli fundusze akcyjne, gdyż tracą zdecydowanie mniej.

Trzecią z kolei grupę możliwych form inwestowania stanowią działania związane z wysokim ryzykiem inwestycyjnym. Inwestycje zawierane na tym poziomie zawierają instrumenty finansowe wykorzystywane do tak zwanej gry rynkowej. Istnieje zarówno możliwość wzrostu inwestowanej sumy pieniędzy, jak nie mniejszy jej spadek. Wlicza się tutaj:

Fundusz Akcyjny – Pod uwagę bierze się w nim wyłącznie akcje spółek giełdowych, które zostały dopuszczone do obrotu. Istnieje wysokie ryzyko wystąpienia strat, które oscyluje w granicach trzydziestu procent. W celu zniwelowania owego ryzyka, inwestorzy decydują się zazwyczaj na działania długoterminowe. W funduszu akcyjnym wyróżnić można tak zwany fundusz agresywny, który jest najryzykowniejszy ze wszystkich w nim zawartych. Polski rynek prowadzi cztery rodzaje funduszy akcji. Zalicza się do nich fundusze: indeksowe, prywatyzacji, polskich akcji oraz rynków zagranicznych.

Fundusze Złota i Innych Surowców – Inwestycja w złoto oraz surowce charakteryzuje się tym, że znacznie bezpieczniej wkładać pieniądze w fundusze zajmujące się tym, aniżeli w pojedyncze przedsiębiorstwa. Wówczas znacznie maleje ryzyko inwestycyjne, a co za tym idzie zwiększa się szansa na zysk. Zauważalna jest różnica w cenie owych funduszy, gdyż są nieco niższe, od pozostałych funduszy inwestycyjnych. Ryzyko w tym przypadku jest znacznie większe, ponieważ nie zależy wyłącznie od ceny danego surowca. Niemniej jednak te ostatnie są stricte powiązane z indeksami giełdowymi. Przy funduszach złota i pozostałych surowców, istotne jest również dla inwestorów ryzyko stopy zwrotów. Na niekorzyść inwestycji wpływać silnie może zmiana kursu waluty danego surowca.

Nieruchomości – Wbrew wielu pozorom, inwestowanie w nieruchomości zalicza się do wysokiego ryzyka inwestycyjnego. Główną przyczyną jest fakt, iż składa się na jej powodzenie wiele czynników, które zmieniają się w zależności od danej jednostki, miejsca, czy aktualnie panujących trendów. Ponadto należy zwrócić w nieruchomościach uwagę na: stopy procentowe, wzrost gospodarczy, otoczenie nieruchomości, czy inflację. Na zysk z nieruchomości wpływa również fakt wcześniejszego zagospodarowania jej oraz stworzenia specjalistycznego planu. Nieodzownym czynnikiem jest również czas. Inwestorzy muszą mieć na uwadze to, iż przeciągu pewnego czasu, popyt na daną nieruchomość może ulec radykalnej zmiany. Przy tego rodzaju inwestycjach sprzyja zjawisko dekoniunktury. Niewątpliwie, w każdym przypadku inwestowania w nieruchomość, ma ona na celu przynoszenie inwestorowi korzystnych zysków. Ponadto wyróżnić można inwestycje w nieruchomości: rzeczowe oraz typowo finansowe.

Giełda – Samodzielne inwestowanie na giełdzie musi być poprzedzone specjalnym przygotowaniem. Każdy zainteresowany uprzednio musi zaznajomić się z zasadami oraz możliwościami. Koniecznością jest stworzenie własnego planu oraz strategii działania. Nieodzowne jest także określenie konkretnego celu, do którego inwestor dąży w ciągu wszystkich giełdowych poczynań. Mimo, że giełda daje możliwość zarobienia w szybkim czasie sumy przekraczającej zyski z gotówki ulokowanej na lokacie, to jednocześnie stanowi źródło wysokiego ryzyka inwestycyjnego. By cieszyć się owym zyskiem, należy uwzględnić w swoich poczynaniach zarówno podatki, jak i inflację. Powszechnie uchodzi rada dla inwestorów, która jasno mówi, iż inwestowanie w źródła, o których nie posiada się chociażby minimalnych informacji nie powinna mieć miejsca. Co więcej, profesjonalny inwestor nie dopuszcza do inwestowania całego kapitału. Stroni od poddania się nerwom, a jednocześnie pamięta o możliwości wystąpienia wysokiego ryzyka inwestycyjnego.

Ostatnia już grupa możliwych form inwestowania opiera się o ekstremalne ryzyko inwestycyjne. Innymi słowy istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż dojdzie do utracenia całego kapitału. W skład owej grupy wchodzą:

Kontrakty Terminowe – Specjalna umowa pomiędzy kupującym a sprzedającym. Ten pierwszy zobowiązuje się do kupna towaru w, zazwyczaj bliżej nieokreślonej, przyszłości, po konkretnej cenie. Mimo bardzo dużego ryzyka, forma ta cieszy się coraz większym zainteresowaniem inwestorów. Charakteryzuje je płynność oraz możliwość szybkiego pomnożenia zainwestowanego kapitału. Doświadczenie oraz szeroka wiedza z zakresu inwestycji, pozwala na szybki zarobek zarówno na wzrostach, jak i spadkach wartości owych kontraktów terminowych. Kontrakty terminowe zaliczają się do inwestycji bezterminowych. Można je sprzedać w każdym momencie, bądź też zmienić konkretną pozycję. Towar, który zostaje zakupiony, nosi nazwę instrumentu bazowego. Składać się na nie może chociażby akcja, waluta, czy na przykład indeksy giełdowe. Obrót kontraktami terminowymi nie może mieć miejsca bez wcześniejszego otwarcia specjalnego rachunku oraz nadania Numeru Identyfikacji Klienta. Ten ostatni dokonywany jest przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych.

Opcje – Mimo, że cieszą się coraz większym uznaniem, dostosowane są do możliwości bardziej doświadczonych inwestorów. Na sam początek konieczne jest zaznajomienie się z samym kupowaniem opcji, a dopiero później można pozwolić sobie na bardziej złożone działania. Ryzyko inwestycyjne, jakie niosą za sobą, jest bardzo wysokie. By dobrze obracać opcjami, należy najpierw poznać zasady rynku, zasad i mechanizmów wszystkich możliwych transakcji. Panuje przekonanie, iż kontrakty terminowe i opcje, stanowią niejako w pełni uzupełnioną całość. Opcje cieszą się dużym uznaniem, z racji różnorodności względem strategii oraz możliwych scenariuszy działania. Na owe opcje binarne składają się tak naprawdę dwie opcje. Mowa tutaj o wariancie wzrostu oraz spadku. Sam obrót opcjami wiąże się nie rzadko z całkowitą stratą inwestowanego kapitału. Niemniej jednak zyski, jakie może inwestor osiągnąć przekraczają możliwości innych, bezpiecznych form inwestowania.

Forex – Foreign Exchange Market to nic innego jak jeden z największych rynków inwestycyjnych. W jednym miejscu dochodzi do połączenia światowych, różnorodnych centr finansowych. Najbardziej charakterystyczną rzeczą jest jej niebywała płynność. To z kolei oznacza, że w zatrważającym tempie można zyskać imponujące kwoty, ale i chwilę później, można stracić cały swój kapitał. Stąd niebywale istotne jest ówczesne zaznajomienie się z zasadami, możliwościami oraz pułapkami. Istotne jest również poznanie specyficznego języka, który używają wszyscy inwestujący. Koniecznością jest również wyeliminowanie zbędnych emocji. Obrót na rynku Forex stanowi swoistą spekulację pomiędzy dwoma walutami. Można na nim spotkać zarówno jednostki prywatne, jak i banki centralne, czy przedsiębiorstwa komercyjne. Owa inwestycja, nie rzadko nazywana jest grą, a inwestorzy analogicznie – graczami.

Reasumując, wiadome jest, że inwestycje długoterminowe mogą przynieść znacznie więcej zysków, aniżeli krótkoterminowe. W celu zarobienia większej gotówki, konieczne jest podjęcie ryzyka inwestycyjnego. To z kolei wiąże się z mniejszym, bądź większym prawdopodobieństwem utraty całego kapitału. Niemniej jednak, wraz z rozwojem profesjonalizmu inwestora, rośnie możliwość pomnożenia owego kapitału. W każdym przypadku, istotne jest to, by odpowiednio przygotować się, tworząc tym samym własną strategię, cel oraz plan działania.